This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.

Polgármesteri Köszöntő

Tisztelettel köszöntöm Önt Püspökmolnári község honlapján!

Oldalainkon hasznos információkat találhatnak községünk múltjáról és jelenéről, intézményeinkről, vállalkozóinkról.

A fotókat nézegetve megízlelhetik községünk hangulatát.

Az Elérhetőség menüpont alatt felvehetik velünk a kapcsolatot, és megoszthatják velünk észrevételeiket, gondolataikat.

Fogadják a bemutatkozó oldalakat a tájékoztatás első lépéseként, bízva abban, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk Püspökmolnáriban!

Viszontlátásra!

Rodler Csaba polgármester

Menetrendek

gysev logo
vasivolan

H I R D E T M É N Y E K

Névnap

2024. május 29. szerda
Magdolna, Magdaléna, Léna
04:55 20:41

Tomorrow will be
Janka, Zsanett
name-day

A Szakkör

                                                                                                                                      szakkor banner 336x280 201028

Püspökmolnári Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelete

Püspökmolnári község településkép védelméről

 

 

 

Püspökmolnári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően – a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I.FEJEZET

1.Értelmező rendelkezések

  1. Átláthatókerítés:kerítés,amelynélatömörfelületekarányaakerítésteljesfelületének50%-át nem haladja
  2. Egyébműszakiberendezések:épületreszereltműszakieszközklímakültériegység,parabolaantenna,közművezeték,mérőóra,napelem,
  3. Értékvédelmidokumentáció: értékvizsgálatalapján,a műemlékvédelmi értékdokumentálásaszakterületenjogosultszakértőáltalkészített,szövegesésfényképes dokumentáció.
  4. Fenntarthatótájhasználat:atájmódonésütembenvalóhasználata,amelynemhaladjamegatermészetierőforrásokmegújulóképességét,nemgyakorolazotttalálható természeti értékekre és biológiai sokféleségre negatív hatásokat.
  5. Az információs kiegészítő elemek: cégér, cégfelirat, üzletfelirat, címtábla, névtábla.
  6. Információs, vagy más célú berendezés: minden olyan berendezés (citylight, kétoldali hirdetőtábla, totemoszlop, útbaigazító tábla, amely részben reklámnak nem minősülő információs cél- vagy egyéb cél megvalósításával közérdeket is szolgál.
  7. Látványterv: a tervezett létesítmény adott helyszínre illesztett, a környezethez való viszonyát több nézőpontból bemutató rajzos vagy képi megjelenítés.

 

II. FEJEZET

AHELYI VÉDELEM

2.Ahelyi védelemaláhelyezésésavédelemmegszüntetésénekszabályai

2.§ (1) Ahelyiegyedivédelemkiterjeda1.mellékletbenfelsorolthelyrajziszámokonlévőépítményekésépítmény-együttesekegészére,vagycsak azokjelzett részleteire.

(2) A helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését bárki (természetes és jogi személy egyaránt) írásban kezdeményezheti Püspökmolnári Község Önkormányzatának polgármesterénél.

(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

 1. a kezdeményező megnevezését;
 2. a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását;
 3. a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület, ill. telekrész);
 4. a védendő érték rövid dokumentálását;
 5. a kezdeményezés indokolását.

(4) A kezdeményezésben érintett építményekről, vélt örökségről - amennyiben nem áll rendelkezésre - értékvizsgálati dokumentációt kell készíttetni.

(5) A Képviselő-testület az értékvizsgálati dokumentáció alapján egyedileg dönt a védetté való nyilvánításról, vagy védettség törléséről, amely döntés megalapozására szakértőt / szakértőket vonhat be. A testületi döntésre a legalább 30 napos előkészítő eljárást követő 60 napon belül kerül sor.

(6) A helyi védelem alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről 30 napon belül értesíteni kell:

 1. kezdeményezőt
 2. az ingatlan vagy természeti érték tulajdonosát, használóját, kezelőjét,
 3. az elsőfokú építésügyi hatóságot,
 4. az illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztályát,
 5. területi védelem esetén az érintett közművek üzemeltetőit.
 6. az építmények esetében az illetékes Kulturális Örökségvédelmért felelős szervet, természeti érték esetén a természetvédelemért felelős szervet.

(7 A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha

 1. a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül,
 2. a védett terület, illetve érték, a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette,
 3. a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg,
 4. a védett érték magasabb (műemléki) védettséget kap.
 1. Az Önkormányzat döntésévelösszefüggő feladatok
  1. A nyilvántartástartalmazza
   1. védettségikategóriát,
   2. fotót,
   3. területi helyi védelemesetén ahelyrajzi számokat és helyszínrajzot,
   4. egyedihelyivédelemeseténavédettértékpontoshelyét(cím,helyrajziszám),
   5. azegyedihelyivédelemalátartozóértékrendeltetésétéshasználatánakmódját.
 1. AzÖnkormányzatahelyivédelemalattállóegyedielemeket„Helyivédettépület”feliratúazÖnkormányzatáltalkészíttetettéskihelyezetttáblávaljelölheti meg, amelyeknekcseréjéről, pótlásáról
 1. Ahelyi védelemhezkapcsolódó tulajdonosikötelezettségek
  1. Atulajdonosjókarbantartásikötelezettségekiterjedahelyivédelemalattállóelemminden alkotórészére.
  2. Helyivédelemalattállóépítménytegészébenelbontani,növény-egyedet,növény-együttestkivágnitilos,kivéveakkor,haazközvetlenéletveszélyelhárításaérdekébenelkerülhetetlen.Bontás,csakavédettségtörléseután,részleges bontás értékvizsgálatidokumentációalapján végezhető.
  3. Ahelyivédelmetjelölőönkormányzatitáblaelhelyezésétatulajdonostűrniköteles.

III. FEJEZET

ATELEPÜLÉSKÉPISZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

 1. 5.Településképiszempontból meghatározó területek megállapítása
  1. Lakóterületi terület
  2. Kereskedelmi,szolgáltató, bányászati célú terület
  3. Parkok,egyéb zöldterületek
  4. Védetttáji-,természetiterületek

(2)A meghatározó területek lehatárolásáta 2.melléklettartalmazza.

IV. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

 1. 6.Építmények,épületekanyaghasználatára vonatkozóáltalánosegyedi

építészetikövetelmények

  1. Meglevőépületekátalakítása,bővítése,felújításasoránazépületjellegéhez,építészetimegjelenéséhezilleszkedő,annaklátványátelőnyösenbefolyásolószempontokalapjánkellazalkalmazottanyagokfajtáját,minőségét,színvilágátmeghatározni.
  2. Törekednikellazépületekkülsőfelületeinekmeghatározásakorazegyesanyagokrajellemző,természeteshatásúszínekhasználatára,kerülnikellanagyfelületekenmegjelenő,rikító,atelepülésképbenbántóanharsányanmegjelenőépítészeti-és színezésimegoldásokat.
  3. Akerítésekvonalátatelekhatáron, új szabályozási vonalonkellmeghatározni.
 1. 7.A lakóterület egyedi építészeti követelmények

7.§        Aterületek beépítési-és építészeti karaktere megőrzendő.

8.§(1)Az épületek főtömegének gerinciránya az utcavonalra merőleges legyen.

(2) A község területén a különleges és gazdasági területek kivételével csak magas tetős épület létesíthető 15-45° közötti tető hajlásszöggel.

(3) Az épületek meghatározó tetőhéjazata pikkelyszerű és hagyományos anyagú lehet, főépületen és utcákról, közterületről, táblás jellegű fedés nem alkalmazható. A tetőfedés cserép-rendszerű megjelenéshez hasonló kiselemes lemez, piros vagy barna sík természetes pala, ill. nád.

 1. Az üzletportálokat, cégtáblákat, feliratokat, előtetőket, nyílászáró-rácsokat és az egyéb díszítéseket, berendezéseket az egész épület tömegformájához, homlokzati jellegéhez és részletmegoldásaihoz illeszkedő anyagokból-, formai megoldásokkal- és színezéssel kell kialakítani.
 2. Utcai,közterületi telekhatáron legalább 80 %-ban átlátható kerítés létesíthető, alacsony, max 60 cm lábazatú fa, beton, kő, világos színűre vakoltlábazattal,a kerítés mező anyaga fa, fém, kovácsoltvas, aluminium, ahol a kerítés magassága legfeljebb 1,8 m. Drótfonat tüskésdróttal nem építhető.
 1. Kertiépítményeketgarázskivételével–afőrendeltetésűépület(ek)mögött,közterületrőlnem láthatóan kell elhelyezni.
  1. Homlokzatotvakoltan,vagynatúranyagúburkoltfalazatokkalkellképezni,faburkolatotlegfeljebbahomlokzatifelületek30%-án lehet
  2. Épületgépészetielemek–kültériklímaegységek,napelemek–közterületrőlláthatóan nem helyezhetők el.
  3. Kizárólag a kialakult beépítési struktúrába illeszkedő új beépítés valósítható meg, a környezetéből kiugróan nagy tömegű- és magasságú új épület nem létesíthető.
  4. A lakótelkek be nem épített részét kertként kell fenntartani.
  5. Az előkerteket növényezettel beültetten kell kialakítani.
  6. A település lakóterületén közterület felől homlokzati oldalon parabola, klimaberendezés, hirközlés átjátszó berendezése nem helyezhető el.
  7. A gáznyomás szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetőek el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhetőek.
  8. Az utcaképhez tartozó, utcaképet meghatározó előkertben teraszok, vendéglátó teraszok, üzletek standjai, szabadtéri eladóterületei, kerti tetők oldalsó zárásaként, állandó vagy időszakosan ponyva, nád, műanyag takarás, fémlemez burkolás nem alkalmazható.
  9. A lakóterületen a tömbök szabályozási tervtől eltérő belső felosztása esetén a telek utcafrontjának hossza maximum 30 m lehet.

8.         Kereskedelmi,szolgáltató, bányászati területekre vonatkozó területi- és egyedi

építészetikövetelmények

 1. Környezetébőlkiugró,10m-nélmagasabbépítményvagyműtárgyelhelyezésétkörnyezetbe illeszkedést igazolólátványtervvel kell alátámasztani.
 2. Épülettetejénépületgépészetikültériegységek,csoportosítottelrendezésben,takarószerkezet által rejtvehelyezhetőkel.
 3. Azépületekszínezésénélkerülnikellazerőteljesésharsánymegoldásokat,azélénkszínezéscsakkisebbhomlokzatifelületeken,kiegészítőelemekenalkalmazható.

9.         Parkokra,egyéb zöldterületekre,valamint közterületekre,közlekedésifelületekre vonatkozó területi-és egyediépítészeti követelmények

  1. terepalakítást,csapadékvízelvezetéstésnövényzettelepítéstegymássalösszhangban, harmonikus megjelenéssel kell megoldani,
  2. aközterületeketgazdaságosan,jólhasználhatóan,megfelelőutcabútorzattalellátva kell kialakítani,
  3. atelkekelőttijárda,gépjármű-behajtó,vízelvezetőárok,fatelepítésreisalkalmasméretűzöldsávtelepülésképiszempontbólrendezetten,megfelelőritmusban kerüljön kialakításra,
  4. az újépületeképítése soránazokutcai- ésközterületimegközelítési helyét ésmódját,akapcsolódóút,zöldfelületésközterületiviszonyokvizsgálatával,ahhozigazodvakellmegoldani,
  5. aközlekedésirendszerekfejlesztésekorfigyelembekellvenniatelepüléskialakultzöldfelületi és közterületi teherbíróképességétés jellemzőit.
 1. Aközterületekenafasorokmegőrzendők,megtartandók,szükségeseténkiegészítendők.Aközterületekenmeglévőfahelyek, fasor helyekmegtartandók,elnemépíthetők,alehetségesfásításokrólaközterületetérintőépítési,átépítésiésfelújítási,rekonstrukciósmunkálatoksorángondoskodnikell.
 2. Aközműfejlesztéstervezésekorkeresztszelvényenisbekellmutatniatávlatiközműelhelyezést,mindafelszínalatti,mindafelszínfelettiútszelvényelemeitFöldkábelesvillamoshálózatkiépítéseseténanövényállománymegőrzésekiemeltszempont,annakpótlásakorahelyszínielhelyezésrekelltörekedni.
 3. Atelekhatárésazúttestközöttiközterületizöldfelületet(zöldsávot)keresztező,azútkezelőihozzájárulásalapjáulszolgálótervbenrögzítettútcsatlakozásszélességében(ennekhiányábanazingatlankapuszélességében)létesíthetőcsakburkoltfelület,amelyetszemélygépjárműéskistehergépjárműbehajtójaesetén kiselemes útburkolattal kell kialakítani.
 4. Játszótérrendeltetésűparkrészlehatárolásáracsakátlátható,150cmmagas kerítés létesíthető.
 5. Azújkertépítészetikialakítássorántörekednikellahelyivédettségűépítészetiörökségkiemelését szolgáló, azzal harmonikusegységetalkotómegoldásokra.
 6. A régi és új utcáknál legalább egyoldali fásítás biztosítandó, ahol a szélesség rendelkezésre áll.
 7. A be nem épített és nem burkolt felületeket növényzettel kell takarni és fenntartani. Külön gondot kell fordítani a szabálytalan út-és téralakulatok közlekedésre igénybe nem vett felületeire.
 8. A közterületeken a hagyományok illeszkedve kell kialakítani:

a./ utcabútorok, berendezések elhelyezését.

b./. reklám- és információs táblák elhelyezését.

 1. A magas építmények, tornyok, oszlopok csak az Önkormányzat hozzájárulásával, táj- és utcaképet nem rontó módon helyezhetők el. Védett területen ilyeneket elhelyezni tilos.
 2. A terek, teresedések, zöldterületek tudatosan úgy alakítandók ki, hogy minden területrésznek legyen funkciója (Pihenés, idegenforgalom, tájékoztatás, emlékművek-és táblák, utcaberendezések elhelyezése) a közlekedési területek és közműsávokon túlmenően.
 3. Külterületi fasorok és méretes fák megőrzendők.
 1. Ahelyi védelemmelérintett épületekre és elemekre vonatkozó területi-és egyedi építészeti követelmények
  1. azépületen meglevő,eredetinyílászárókkülsőmegkell tartani,
  2. azújnyílászárókkövessékazeredetinyílászárókritmusát,jellemzőprofilkialakítását,ahomlokzatimegjelenésfelőli,külsőszárnyakesetébencsakazépítéskorábanalkalmazottosztásrendű,anyagúésszerkezetűelemeképíthetőkbe,műanyagbólkészült,illetveműanyagkülsőfelületűnyílászárónem alkalmazható,
  3. homlokzatinyílászárók,biztonságirácsok,zsalugáterek,árnyékolókfelújításaesetén–ateljeshomlokzatrakiterjedőfelújításkivételévelcsakazépületen meglévőnyílászárókkalazonos színek alkalmazhatóak.
 1. Helyi védelemmel érintett épületek felújítása, átalakítása, bővítése esetén:
  1. azépületeredetiformavilágánakmegtartásaérdekébenazépületekszerkezeteinek,homlokzatainak,tetőzeténekrészleteit,tartozékaitmegkellőrizni, hiány esetén eredetiformában újrakell építeni,
  2. részlegeshomlokzati felújítás–kivéve azállagmegóvást-nemmegengedett,
  3. atagozatosdíszítésűhomlokzatifelületek,falazott,húzottpárkányok,nyílászárókhelyreállítása,javítása,színezésecsakazeredetimegjelenésselazonosan,azeredetianyagokkalésmegoldásokkalkompatibilismódonkészülhet,
  4. ahomlokzatifelületrekülső,vastaghőszigetelőrétegcsakakizárólagtagolatlanésdíszítésnélkülihomlokzat,egyszerűpárkánylezárásesetébenalkalmazható,amennyibenazeredetihomlokzatimegjelenésváltozatlanformában ésméretekkel visszaállítható,
  5. klímaberendezéskültériegységeaz utca, közterület felőllátható módonnem,az egyébhomlokzatokon takartan, egységes megjelenésselhelyezhetőel.
 2. Helyivédelemmelérintettépülettetőzeténekfelújítása,újraépítése, tetőhéjazat cseréje esetén:
  1. azépítéskorianyaghasználattalmegegyező-attóllegfeljebbárnyalataibaneltérőszínűésmegjelenésű–2cmhullámméretetnemmeghaladóégetett agyagcserép,vagyvékony,hornyoltbetoncserép,síkjellegűfedés(hornyoltvagykettősfedés)alkalmazható,kivéveacsillogómázasbevonatú(engóbozott)elemeket,
   1. azeredetitőleltérőtetőfelépítményalkalmazásátkerülnikell,tetőtérbeépítéseseténtetőfelépítménnyelvagytetősíkbanelhelyezettnyílászáróval,egyeditetősíkbanlevőbevilágítóvala vonatkozó tetősíkfelületéneklegfeljebb 20%-át szabad
  2. azújés/vagymeglevőkéményekkülsőfelületét,burkolatáthagyományosanyaghasználattalkellkialakítani,fém,műanyagkülsőanyagú,vagykülsőfémvázaselemeketvakolható burkolattal kellellátni, kivéveagázüzeműberendezések 15 cm-nél nem nagyobbátmérőjű égéstermék elvezetőjét.

13.       Az egyes sajátosépítmények,műtárgyakelhelyezése

 1. Újközműkiépítéseknélakisfeszültségűerőátviteli-ésközvilágításihálózatokatföldalattkell kiépíteni.

14.Areklámokra ésreklámhordozókra vonatkozó településképi

követelmények

16.§(1)Reklámok,reklámhordozókkialakítása,elhelyezéseatelepülésképvédelmérőlszólótörvényreklámokközzétételévelkapcsolatosrendelkezéseinekvégrehajtásárólszólókormányrendeletelőírásainakfigyelembevételévellehetséges.

 1. Areklámoknak,reklámhordozóknakazépítménykarakteréhez,tagozataihoz,színezéséhez,arányrendszeréhezigazodónakkelllennieésmégrészbensemtakarhatjákazépületnyílászárószerkezetét,párkányát,korlátjátésegyébmeghatározóépítészeti elemét.
 2. Egyébterületeken,aholatörvényalapjánkorlátozvamegengedettreklámelhelyezése
  1. utasvárón,kioszkon,valamintinformációsvagymáscélúberendezésenösszesenegydarab,legfeljebb2,1felületenlehetreklámotelhelyezni, azt ragasztás útján nemlehet rögzíteni
  2. utasváró tetején reklám nem helyezhetőel,
  3. információs,vagymáscélúberendezésönállóanelhelyezettcitylightlehet,melynekegyikreklám,másikpedigközérdekűinformációk tehetők közzé, amelyek ragasztás útján nem rögzíthetők
 3. Azépületek,építményekerreacélraszolgálóportáljainak,kirakatainaküvegfelületeimögött-azüvegmezőfelületének30%-átmegnemhaladóméretű,nemkirívószínezésű,legfeljebbsúroltfénnyelmegvilágított,azüvegfelülettőllegalább5cm-releltartottanbefüggesztettreklámésreklámhordozóhelyezhetőel.
 4. Építésireklámhálótcsaképítésiállványzatralehetfeltenni,kizárólagazépítkezés ideje alatt,azépítési naplóban
 5. Állandóelhelyezésűkioszk,pavilonesetében,annaklegfeljebbegyikalakíthatókireklámfelelületként.
 6. Utasváróesetébenazerreacélrakialakítotthelyen-legfeljebbegy kétoldalireklámfelület alakíthatóki.
 7. Azelőkertekben,aközterületésközforgalomszámáramegnyitottmagánterületfelőlláthatóhelyenazingatlanelidegenítésérevonatkozóhirdetéslegfeljebb1m2felületű ideiglenesreklámhordozón helyezhető el.
 8. Az előkertekben, a közterület és közforgalom számára megnyitott magánterület felől látható helyen benzinkutak, autószalonok, 500 m2-nél nagyobb kereskedelmi-szolgáltató intézmények, nagyméretű irodaházak esetében legfeljebb 1 db, az építménytől függetlenül elhelyezett, 6,00 m-nél nem magasabb, igényesen kivitelezett totemoszlop helyezhető el.
 9. Nem helyezhető el reklámhordozó közterületről látható magánterületen, ha:
  1. a közút területébe vagy közúti űrszelvénybe nyúlna,
  2. az gátolja a kilátást,
  3. településképi, tájképi környezetvédelmi szempontból elhelyezkedése kedvezőtlen vagy káros lenne.
 10. Nem helyezhető el reklámhordozó műemléknek minősülő épületeken, valamint annak kerítésén.
 11. Védett természeti területeken, Natura 2000 területeken, ökológiai hálózat magterületén és ökológiai folyosó területén, egyedi tájérték, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területeken, térségi jelentőségű tájképvédelmi területeken reklámhordozó és reklám – a 2016. évi LXXIV. törvényben meghatározott kivétellel – nem helyezhető el.

Az állandó díszvilágítást, fényreklámot és egyéb fénylő hirdető berendezést az egyéb előírások betartása mellett csak úgy lehet kialakítani, hogy a fényhatás az adott és a környező épületek és közterületek rendeltetésszerű használatát ne zavarja, a közlekedés biztonságát, a természetes élőhelyek életfolyamatait ne veszélyeztesse, és a terület látványát kedvezőtlenül ne befolyásolja.

 

15. Információs kiegészítő elemekelhelyezésérevonatkozó egyedi építészeti követelmények

 1. Egyépítményen,épületenmegjelenőtöbbinformációskiegészítőelemanyaghasználatának,méreténekkialakításánakegymássalösszhangbankelllenniük.
 2. Azinformációskiegészítőelemekmégrészbensemtakarhatjákazépületnyílászárószerkezetét,párkányát,korlátjátésegyébmeghatározóépítészetielemét.
 3. Azépítményenelhelyezett,azingatlanelidegenítésérevonatkozóhirdetéslegfeljebb0,6m2felületűlehet.
   1. lakóépületbenvagyönállóépületbenkialakított,kereskedelmi,szolgáltató,irodai,kulturális,vendéglátófunkcióesetében,atevékenységetmagábafoglalóépületrészhezkötődő,földszintiésfogadószintihomlokzaton,anyílászárókfelettisávban,csakcég-ésnévtábla,cégfelirat,0,4m2felületetnem meghaladócégér,egyedicímfestett táblahelyezhetőel,
   2. több–belsőközlekedőbőlmegközelíthető-rendeltetésiegységetmagábafoglalóüzletközpont,hipermarketesetében,-azpontbanmeghatározottakontúl-azésnyílásnélküli,jellemzőentömörhomlokzatszervesrészekéntkialakított,azépületléptékéhezigazodóméretűés alakú, cserélhetőtartalmú információs elemhelyezhetőel,
   3. üzemi,ipariépületeken,raktárakoncsakasajáttevékenységetjelzőcég-ésnévtábla, cégfelirat, cégér,egyedi címfestett táblahelyezhetőel.
 4. Arendelet1.mellékletébenszereplőésaközséghelyiépítésiszabályzatábanésszabályozásitervébenlehatároltműemléki területenésazonállóépületeken,építményeken,valamintműemlékiéshelyivédelemalattállóépületeken,építményeken–ahomlokzatokmeglévő,vagytervezett,vízszintesésfüggőlegestagolásához,nyílászárókkiosztásához,azokritmusához,szabadfelületekarányaihozésméretéhezilleszkedő-cégtábla,címtábla, cégéraz alábbiak szerint helyezhetőel,illetvealakíthatóki:
  1. egyépületbentöbbrendeltetésiegységesetébenegymássalösszhangbankialakított,egységenkéntlegfeljebb1-1dbhirdető-berendezéshelyezhetőelegységesinformációsrendszerrészeként,ahomlokzatiarányokatfigyelembevevő méretekkel,
  2. portál,vagykirakaterreacélrakialakítottfeliratimezőjénönállóbetűéslogó,ragasztva,vagyaháttértőleltartottanfelerősítve,igényeseténélben,háttérből, vagy kívülrőlderítőfénnyel megvilágítva,

ba) festett,polisztirol,öntött, anyagában színezettműanyag,bb)fa,festettgipsz,kerámia,

bc)festett fém, rozsdamentesacél,réz, szálcsiszoltalumínium,bd)natúr,savmaratott, pasztellszínű edzett üveganyagokból.

 1. vakolt,vagyburkoltfelületreaportál,kirakatfelsőszéleésaföldszintetazemelettőlelválasztóvagyképzeletbelivonalaközöttlevősávban,illetveföldszintesépületesetébenazépítettpárkány,vagyereszvonalig terjedő sávbanazpontbanmegjelöltlehetőségeken túl,

ca)homlokzatrafestettkivitelben,

cb)fából,festettfémből,rozsdamentesacélbólkészült–keretezett,vagykeretezés nélküli -táblárafestvevagy ragasztva,

cc)a homlokzat síkjától eltartott, kifeszített, impregnált fény- és vízállószövetre festett kivitelben,

cd)homlokzatsíkjátóleltartott, negatív betű kivágású fémtáblából,

ce)pasztellárnyalatúszínes,vagysavmaratottbiztonságiüvegtáblánfestett,vagyragasztottkivitelben -igényszerinthátulrólderítettmegvilágítással.

 1. kirakatra,portálra,homlokzatifelületreelhelyezetthirdető-berendezésentúl,épületenkéntlegfeljebb-falramerőlegesenelhelyezett,legfeljebb70cmkiállású,legfeljebb0,4m2 befoglalóméretűcégér,atevékenység,vagylogóábrázolásával,igény szerint élben, vagy kívülről megvilágítva,

da) impregnáltfa,festett fém,rozsdamentesacél,kovácsoltvas,

db)natúr, savmaratott, vagypasztellszínű, biztonságiüveganyagokból.

 1. Az egyébműszakiberendezésekre vonatkozó településképi

                                             követelmények

20.§(1)Magastetősépületeseténatáblásnapelemeket,napkollektorokatnapelemescserépkivételével atetőlejtésével párhuzamosan úgykell elhelyezni,hogy

 1. azokatetőszéleinek,gerincénekszélső60 cm-es sávján ne nyúljanak túl,
 2. széleikigazodjanak egymáshozésatetősík ablakhoz,
 3. legfeljebb az adott tetősík 50 %-át fedheti le,
 4. sorolva, lépcsőztetés nélkül téglalapalakú felületet képezzenek.
 5. Színbenésformábanatetőfelületanyagávalharmonizálónapelemescserépalkalmazása teljestetőfelületen megengedettvalamennyiépítmény esetében.
 6. Épületközterületrőlláthatóhomlokzatánvezeték (kábel, gáz- és egyéb csővezeték)nem vezethetőláthatómódon,afalsíkon kívül.
  1. Gázmérőazépület közterületi homlokzatán nemhelyezhetőel.
 7. Épületek tetőszerkezetén elhelyezett antennatartószerkezet legmagasabbpontjaazépítménylegmagasabbpontjánállegfeljebb6m-rellehet
 8. Kisméretű mobilhálózati bázisállomás meglévőközműoszlopokonelhelyezhető,épületenutcafelől takart módon helyezhetőel.

V.FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMITÁJÉKOZTATÁSÉSSZAKMAI KONZULTÁCIÓ

 

 1. 17.Rendelkezésaszakmai konzultációról

21. §

 1. Településkép védelmi tájékoztatás és szakmaikonzultáció (továbbiakban: konzultáció)ésezenbelülszakmaitájékoztatástazépítésitevékenységgelérintettszemélyés/vagyazáltalamegbízotttervezőkérheta3.mellékletbenszereplőkérelem alapján.
 2. A konzultációt a polgármester, vagy főépítész, vagy a polgármester által kijelölt személy végzi el.
 3. A konzultációhoz 1:100 léptékű építészeti-műszaki tervdokumentációt vagy a kérelem tárgya szerinti dokumentációt és fotódokumentációt kell mellékelni.
 4. A konzultációról 8 napon belül emlékeztető készül, melyben az alábbiak kerülnek rögzítésre:
  1. a tervezett tevékenység helyszínét érintő – településképi rendeletben szereplő – településképi követelmények;
  2. a felvetett javaslatok;
  3. a települési főépítész vagy polgármester lényegi nyilatkozata.
  4. Az emlékeztetőt a bejelentéshez vagy a kérelemhez mellékelni kell.
  5. Az önkormányzatot az említett eljárások során az emlékeztetőben rögzített állásfoglaláshoz, javaslathoz kötik, valamint a településképi kötelezés során is figyelembe kell venni.

18.       Atelepülésképi bejelentési eljárás

  1. Apolgármestertelepülésképibejelentésselkapcsolatosvéleményétafőépítészszakmaivéleményére is
  2. Azeljárástecélrarendszeresített,a5.mellékletbenszereplőnyomtatványonlehet kezdeményezni.

23.§(1)Településképi bejelentési eljárással érintett építési tevékenység esetén atelepítéssel,építészetikialakítással kapcsolatos részletes vizsgálati szempontok:

 1. atervezettmegoldásléptékében,arányaibanmegfelelőenilleszkedik–eakialakulttelepülésszerkezetbe,
 2. nemzavarja-eakörnyezetébenlevőépületek,építmények,utcák,terek,használhatóságát.
 3. megfelel-eaközségszabályozásitervénekéshelyiépítésiszabályzataelőírásainak,
 4. teljesíti-eazegyeseltérőkarakterűtelepülésképpelrendelkezőiközségrészekesetébenatelepülésképiszempontokkalkapcsolatostömegalakítási,homlokzatformálási,anyaghasználatikövetelményeket,
 5. harmonikusanilleszkedik-eakörnyezetébe,figyelembeveszi-eakörnyezőbeépítés sajátosságait,
 6. arendeltetésváltozássoránakialakításmegfelel-eazeredetiépületfunkcionális,szerkezetirendszerénekésagazdaságosmegvalósításkövetelményeinek, Abejelentésieljáráslefolytatásaalapjánakérelemtárgyánakfennmaradásiérvényessége ahatározatkiállításának dátumátólszámítva:
  1. állandóépítmény esetén végleges,
  2. legfeljebb180 napigfennállóépítményesetén180 nap,
  3. reklámcélúhirdetményéshirdető-berendezésabérletiszerződéslejártáig,vagyarendeltetésiegységműködésénekbefejezéséig,befejezésénekidőpontjáig,
  4. útbaigazítóhirdetményesetén2év,delegfeljebbaműködésbefejezésénekidőpontjáig,
  5. kitelepüléseseténabérletiszerződéslejártáig,vagyaközterülethasználatiengedély lejártáig,illetveaműködés befejezéséig,
  6. adventiidőszakbanamelyerendeletszempontjábólnovember30-tóljanuár10-igtart,azünnepekkelkapcsolatosábrázolásmóddalkialakítottmobilreklámcélúhirdetőberendezés(különösen:figura,makett,ünnepiszimbólum)kihelyezése,homlokzatnak,kirakatüvegnekazünnepekkelkapcsolatosábrázolásmóddaltörténődíszítésetelepülésképibejelentésésvéleményezés nélkül történhet.
  1. abejelentéstárgyánakhelyét,vonatkozóadatait,méreteit,tágabbösszefüggőterületet és szomszédos épületeket feltüntetőhelyszínrajz,
   1. épület, építmény-kitelepülésnél berendezés, bútor- esetébenalaprajzok,

bb)megértéshezszükséges számú metszet,

bc)minden eltérőmegjelenésű homlokzat, vagynézet,

 1. műszakileírás,leírásabeépítésiadatok,méretek,szerkezeti,építészetimegoldások feltüntetésével
  1. abejelentéstárgyátólfüggőenszínezettmodellkép,

db)környezetbe illesztettfotorealisztikus településkép

dc)helyszínreillesztett látványterv

 1. amennyibennemazingatlantulajdonosanyújtjabeakérelmetvagyegytársasházilakásravonatkozikakérelem,úgyazingatlantulajdonosának/társasházközös képviselőjének hozzájáruló nyilatkozata

19.       Atelepülésképikötelezési eljárás

25(1)Településképikötelezésieljárástfolytathatleapolgármesterazalábbiesetekben:

 1. ahelyiépítészeti-éstelepülésképvédelemérdekében,haazépítmény-éskörnyezeteműszaki,esztétikaiállapota,vagyannakhasználatimódjanemfelel megatelepülésképirendelet előírásainak, különösen ha:

aa)műszaki                  állapota                      nem                   megfelelő,homlokzati                   elemei       hiányosak,töredezettek, színezése lekopott,

ab) nem a rendeltetésének megfelelő funkcióra használják,

ac) megjelenése, színezése az egységes és harmonikus községképet lerontja,

ad) az építési övezetre előírt zöldfelületi                                                    kialakítás,parkoló-fásítás, növényzettelepítés nem valósult meg, hiányos, vagy az elpusztult

növényzet pótlása nem történt meg,

ae) a            telek    szabad     területét     nem    a       területfelhasználási         előírásoknak megfelelően, településképet lerontó módon használják,

af) az építkezésselérintetttelekéskörnyezete-azátmenetiállapotidejealatt–nincsavonatkozóelőírásoknakmegfelelőenrendbentartva,bekerítve,

 1. településképetrontócégér,hirdető-berendezés,információselemmegszüntetéseéseltávolításaérdekében,haannakmérete,anyaga,megjelenésenemfelelmegatelepülésképikövetelményeknek,különösen,ha:

ba) műszaki állapota nem megfelelő

bb)a                          megjelenített       tartalom              aktualitásátvesztette,       a                          megjelenítettrendeltetés, vagy tevékenységmegszűnt,

bc)nemilleszkedikatelepülésképbe,ésajellemzőközségképilátványbanidegen elemkéntjelenik meg,

bd)előnytelenülváltoztatjamegazépülethomlokzatát,tetőzetét,kirakatát,portálját,

be)bejelentésnélkülhelyeztékel,

bf)harsányszíneivel,nagyméretével,kirívó,feltűnőmódonjelenikmegaközségképben.

 1. abejelentési eljárás hatálya alá tartozó településképielem, épület esetében:haabejelentési kötelezettségelmulasztásaellenére megvalósították,

cb)haabejelentésieljárássorán,apolgármestertiltóésfigyelmeztető

felhívásaellenére megvalósították,

cc)nematelepülésképibejelentéssoránkiadotthatározatnakmegfelelőenvalósul meg.

(2)Apolgármesterakötelezésieljáráslefolytatásaelőtttájékoztatástésfelhívástküldatulajdonosnak.

(3) Hivatalból történő eljárás (ellenőrzési tevékenység) szabályai: A Polgármesteri Hivatal az észleléstől számított 15 napon belül megindítja az eljárást, az ingatlan tulajdonosát értesíti az eljárás megindításáról.

(4) Az (1) bekezdésében foglaltak megszegése esetén a polgármester önkormányzati településképi bírságot szabhat ki, amelynek összege

a) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 100 000 forint,

b) a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység esetén 200 000 forint,

c) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az eltérés mértékétől függően legalább 200 000 forint, legfeljebb 500 000 forint,

d) településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként legalább 500 000 forint, legfeljebb 1 000 000 forint.

(5) Az önkormányzati településképi bírság kiszabásánál a hatóság mérlegeli különösen:

a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,

b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,

c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,

d) a jogsértő állapot időtartamát,

e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,

f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint

g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.

(6) A településképi kötelezés határidőn túli elmulasztása esetén a polgármester önkormányzati hatósági jogkörében eljárva, a legmagasabb összegű településképi bírságot ismételten mindaddig kiszabhatja, amíg a jogsértő állapot meg nem szűnik.

(7) A településképi bírság ismételt kiszabása esetén a mérlegelés szempontjai az önkormányzati településképi bírság kiszabásánál arányos a mulasztással okozott jogsértő magatartás következményeivel, illetve a jogkövető magatartás megszegésének súlyával.

 1. FEJEZET

ZÁRÓ ÉSÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

26.§      (1) Eza rendelet a kihirdetését követőnapon léphatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló 21/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete.

Püspökmolnári, 2018. április 16.

Rodler CsabaKissné Mátyás Éva

                        polgármester                                                                         jegyző

Kihirdetés: 2018.június 01. napján.              

Kissné Mátyás Éva

jegyző


 

MELLÉKLETEK

 1. 1.mellékleta/2018.()önkormányzatirendelethez
sorsz. A B C D E
1. Cím Házszám Helyrajzi szám Védelem tárgya Funkciója
2. 299, 305, 306, 307 hrsz   299, 305, 306, 307 hrsz volt kastély gazdasági és kiszolgáló épület Lakóház, gazdasági épület
3. 203 hrsz   203 hrsz Szent Tamás apostol templom r.kat. templom
4. Petőfi S.        - Dózsa György utca - Petőfi Sándor utca sarkánál     Harangláb  
5. Kossuth utca, iskola előtt     Harangláb  
6. Kossuth L. u. 182 házszám előtt     Harangláb  
7. Kossuth u. 1/a. (295/2 hrsz előtt)     Nepomuki szobor szobor
8. Kossuth L. u 9/b     Jézus kőkép kereszt
9.

Kossuth L. u. 182. előtt

    Szűz Mária a kisdeddel kereszt
10. Kossuth L. u. 124. előtt     Kőkereszt kereszt
11. Temetői keresztek   117, 473, 147 hrsz Kőkereszt kereszt
12. Kossuth L. utca 44.     Szűz Mária a kisdeddel szobor
13. Kőkereszt   203 hrsz Kereszt templomkert kereszt

 


 

 1. 2.mellékleta/2018.(.)önkormányzatirendelethez

35


3.      melléklet a   ./2018. (   ) . önkormányzati rendelethez

 

KÉRELEM

településképiszakmaikonzultációhoz

Beérkezés dátuma:                                     I ktatószám:
Átvevőneve:
Konzultációidőpontja:
Kérelmezőtöltiki!
1.Kérelmezőadatai: Tervezőadatai:(amennyibenreleváns)
Név: Név:
Lakcímvagy székhely: Tervezőijogosultságszáma:
Levelezési cím(amennyibenelőzőtőleltér): Levelezésicím:
Kapcsolattartó: Tervezőszervezet:
-./e-mail: -./e-mail:
2.Szakmai konzultációtárgya:(Atervezetttevékenységrövidleírása)
 
3.Azérintettingatlan adatai:

címe:                                                                                          1helyrajziszám:

1                                                                                                                            1

Alurott1.pont szerintiKérelmező,a3.pontban megjelöltingatlanon,a2.pont szerintitárgybankérelmezematelepülésképi szakmaikonzultációbiztosítását.

Kelt:Püspökmolnári,„„„„év„„„„„„„„„„.hónap„„„„nap*

...............................................................

Kérelmezőaláírása

37


4.         mellékleta/2018.(     )önkormányzatirendelethez

TELEPÜLÉSKÉPIBEJELENTÉSIELJÁRÁSOKESETEI

 1. Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni, ha az építési tevékenységgel érintett ingatlan atelepülésképiszempontbólmeghatározóterületekkaraktertérképén,illetveaszabályozásitervenjelölt
  1. helyivédettségűtelkenésközvetlenszomszédságában,
  2. önkormányzatitulajdonúterületenhelyezkedikel.
 1. Településképibejelentésieljárássalérintettépítésitevékenységekaz1.pontbanfelsoroltterületeken:
  1. 1.helyi védelem alatt áll;
  2. 2. Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek nem minősülő építési tevékenységek esetén
  3. 3.tájképvédelmi övezetben található;
  4. 4.az építési tevékenységgel érintett épület vagy építmény közterületen helyezkedik el.
  5. 5.egyedi helyi védelem alatt álló ingatlanon tervezett, a védett érték megjelenését érintő építési tevékenység esetén,
  6. 6.helyi területi védelem alatt álló ingatlanon tervezett utcaképet, településképet érintő építési tevékenység esetén, - különösen homlokzat-átalakítás, homlokzat-felújítás, fűtési és klíma-berendezések, hírközlési létesítmények homlokzaton történő elhelyezése, utcai kerítés építése esetén,
  7. 7.községképet érintő, közterületről látszó jelen rendeletben meghatározott típustól eltérő reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés, reklámfelület létesítése esetén; kivéve a címtáblák, megállító táblák, a reklámhordozó berendezésre kihelyezett cserélhető hirdetmények, a reklámberendezéshez nem kötött reklámozási tevékenységek és a kirakat-berendezések létesítése esetén,
  8. 8.közterületre tervezett, a településkép megjelenését befolyásoló, 30 napnál huzamosabb időre szánt idényjellegű, valamint tartós jellegű építményekre irányuló építési tevékenység esetén.

5. melléklet a /2018.(                      ) önkormályzati rendelethez

 

BEJELENTÉSI KÉRELEM

településképi bejelentési eljárás lefolytatásához

Beérkezés dátuma: lktatószám:
Átvevő neve:
 

Kérelmezö tölti ki!

Bejelentő (építtető) ad tai: Tervező adatai:
Név: Név:
Lakcím vagy székhely; Tervezői jogosultság száma:
Levelezesicím (amennyiben elözőtöleltér): Levelezési cím:
Kapcsolattartó : Tervező szervezet:
email: mobil:
 1. Bejelentés tárgya:
reklámhordozó elhelyezese                                           1épési tevékenység 1 rendeltetésváltozás  
A tervezett. tevékenység rövid leírása:
Korábbi településkép védelmi szakmai konzultáció   időpontja :  
3. Az érintett ingatlan címe;                                                      Hrsz,:

4.Tevékenység megvalósításának

tervezett   időtartama:            .........év „„„ hó „„„nap-           ......... év „„„ hó „„..n•p

5.Mellékeltdokumenticló tartalma: 2 példány szükséges
müszaki leírás:  
helyszínrajz:  
alaprajz(ok):  
homlokzat(ok):  
helyszínre illesztett látványterv :  
tulajdonosihozzájárulá s / társasházi hozzájáruijs:  
egyéb (pl. kertészeti munkarészek stb.): „„.•  

Alulírott 1.pont szerinti Építtető, a 3 . pontban megjelölt ingatlanon, a 2. pont szerinti tevékenység megvalósítására vonatkozóan, a 4. pontban megjelölt időtartamra kérelmezem a településképi bejelentési eljárás lefolytatását.

Kelt:, ..„....év..„...„.•„•.....„. •hónap ......„nap

………………………

Építettető aláírása

       
A TEVÉKENYSÉG IGAZOLÁSA
Jogszerű hallgatás    
Tudomásul vesz   feltétel nélkül
Kikötéssel tudomásul vesz   feltétel a kiadott településképi határozatban
Megtilt és figyelmeztet   Indokolása a kiadott településképi tiltó határozatban

Püspökmolnári, év………..hónap………….nap

PH.

………………………………

polgármester


 1. 1.
 1. Püspökmolnáriközterületeintelepítésreajánlottfafajokjegyzéke


Acercampestre-mezeijuharAcerginnala-tűzvörösjuharAcerplatanoides-koraijuhar

Aesculuscarnea-hússzínűvadgesztenyeBetulapendula-nyírfa

Celtisaustralis-déliostorfa

Celtisoccidentalis-nyugatiostorfaCercissiliquastrum-közönségesjúdásfaCoryluscolurna-törökmogyoró

Crataeguslavallei-fényeslevelűgalagonyaCrataegusxmedia-skarlátvirágúgalagonyaCrataeguslaevigata-kétbibésgalagonyaCrataegusmonogyna-egybibésgalagonyaFraxinusamericana-amerikaikőris

Fraxinusexcelsior-magaskőrisFraxinusornus-virágoskőrisGinkgobiloba-páfrányfenyő

Gleditsiatriacanthosf.inermis-tövistelenlepényfa

Koelreuteriapaniculata-bugáscsörgőfaPrunusserrulata-japándíszcseresznye


Pyruscalleriana-kínaikörteRhustyphina-torzsásecetfaRobiniahispida-rózsásakácSophorajaponica-japánakácTiliaxeuchlora -krímihársTiliatomentosa-ezüsthársUlmuspumila-pusztaszil

Zelkovaserrata-japángyertyánszilChamaecyparislawsoniana-hamisciprusJuniperuscommunis-közönségesborókaJuniperusvirginiana-virginiaiborókaCedrusatlantica-atlaszcédrusCupressocyparisxLeylandii-Leyland-ciprusPiceaomorika-szerbluc

Piceapungens-szürkelucPinusnigra-feketefenyőPinusstrobus-simafenyőPinussylvestris-erdeifenyő

Pseudotsugamenziesii-DuglászfenyőTaxusbaccata-közönségestiszafa


 1. Püspökmolnáriközterületeintelepítésrenemajánlottfafajokjegyzéke

Acernegundo-zöldjuhar

Ailanthusaltissima-mirigyesbálványfaAmorphafruticosa-cserjésgyalogakácAlnusglutinosa-mézgáséger

Aesculushyppocastanum-vadgesztenyeFagussylvatica-közönségesbükkFraxinusangustifolia-keskenylevelűkőrisFraxinuspennsylvanica-amerikaikőrisGleditsiatriacanthos-töviseslepényfaCatalpabignonioides-szívlevelűszivarfaJuglansnigra-feketedió

Juglansregia-pompásdióMalusdomestica-alma

Malusbaccata-bogyósdíszlma

Malusxpurpurea-bíborlevelűdíszalmaMalusfajok

Morusalba-fehéreperfaPlatanusxhyspanica-platánPopulusfajok

Prunuscerasifera-cseresznyeszilvaPrunuscerasifera"Nigra"-vérszilvaPrunuscerasus-meggy

Prunusdomestica-szilvaPyrusdomestica-körteSorbusfajok

Tiliacordata-