This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.

Polgármesteri Köszöntő

Tisztelettel köszöntöm Önt Püspökmolnári község honlapján!

Oldalainkon hasznos információkat találhatnak községünk múltjáról és jelenéről, intézményeinkről, vállalkozóinkról.

A fotókat nézegetve megízlelhetik községünk hangulatát.

Az Elérhetőség menüpont alatt felvehetik velünk a kapcsolatot, és megoszthatják velünk észrevételeiket, gondolataikat.

Fogadják a bemutatkozó oldalakat a tájékoztatás első lépéseként, bízva abban, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk Püspökmolnáriban!

Viszontlátásra!

Rodler Csaba polgármester

Menetrendek

gysev logo
vasivolan

H I R D E T M É N Y E K

Névnap

2024. május 29. szerda
Magdolna, Magdaléna, Léna
04:55 20:41

Tomorrow will be
Janka, Zsanett
name-day

A Szakkör

                                                                                                                                      szakkor banner 336x280 201028

Püspökmolnári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. 1.§

A rendelet hatálya Püspökmolnári község közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki.

 1. 2.§
  1. Az önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek. Háztartásonként legfeljebb 5 m³ természetben nyújtott tűzifa támogatás állapítható meg. A juttatást a képviselő testület a támogatás erejéig nyújtja.
  2. A tűzifa támogatás háztartásonként csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.
 1. 3.

(1) A szociális tűzifára való jogosultság megállapítása során a képviselő-testület vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít

a) annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) települési támogatásra jogosult közül  - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez kapcsolatos támogatásban részesülők, továbbá

ad) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

b)  azoknak a családoknak, amelyekben 3 vagy több gyermeket, vagy tartósan beteg gyermeket nevelnek,

c) akiknél fagyhalál, vagy kihűlés veszélye áll fenn.

 

 1. A képviselő-testület szociális célú tűzifa támogatást biztosíthat az (1) bekezdésben foglaltakon túl azoknak a kérelmezőknek is akiknek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a 60.000,- Ft-ot, egyedül élő esetén a 75.000,- Ft-ot nem haladja meg.
 2. A szociális tűzifa kérelmek elbírálása során az (1) bekezdés a)-ad) pontban lévő jogosultakat előnyben kell részesíteni.
 1. 4.
  1. A kérelmeket jelen rendelet 1. sz. melléklete szerinti nyomtatványon a kérelmező és családtagjainak jövedelemigazolásainak csatolásával a Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatalba kell benyújtani.
 1. A szociális tűzifa kérelmező lakóhelyére történő kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik, melynek átvételét kérelmező 2. sz. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.
 1. 5.§

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.

 1. 6.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. február 15. napján hatályát veszti.

Püspökmolnári, 2019. október 18.

Rodler Csaba                                              Kissné Mátyás Éva

polgármester                                                        jegyző

 

 

 

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2019. október 31. napján megtörtént.

                                                                                   Kissné Mátyás Éva

                                                                                              jegyző

                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                   1. melléklet a 8/2019. (X.31.) Önkormányzati rendelethez

 

KÉRELEM

szociális tűzifa természetbeni támogatás megállapításához

Kérelmező neve:

Kérelmező születési neve:        

Anyja neve:  

Születési helye, ideje (év, hó, nap):           

Lakóhely:                            

Tartózkodási hely:   

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:      

A kérelmező jövedelme:                                                   Ft/hó

A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:

Név Szül. idő Rokoni kapcsolat Foglalkozás Jövedelem       TAJ szám
         
         
         
         
         

A tűzifa támogatásra jogosult vagyok a rendelet alapján, mert az alábbi szociális ellátásban részesülök:

a) lakásfenntartási támogatás, a megállapító határozat száma: ………………………..

b) aktív korúak ellátása, a megállapító határozat száma: ……………………………….

c) időskorúak járadéka, a megállapító határozat száma:……………...………………...

d) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, a megállapító határozat száma:

............................................................................................................................

A fenti ellátásokban nem részesülök, de szociálisan rászoruló vagyok az alábbi indokok alapján:

f)   3 vagy több gyermeket, vagy tartósan beteg gyermeket nevelek,

g) kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn.

h) családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 60.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 75.000,- Ft-ot.

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok a valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a NAV-nál ellenőrizhető.

Alulírott hozzájárulok, hogy személyes adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.

Dátum: .....................................................

                                                                                       

                                                                                                                                                                                     

                                                                                               Kérelmező

A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmeiről szóló összes igazolást.

2. sz. melléklet

Átvételi elismervény

…………………...…………….(név) Püspökmolnári, …………………….u. ………..sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló   8/2019.(X.31.)       önkormányzati rendelete alapján R/                       iktatószámú határozattal megállapított természetbeni juttatásként ……..…m3 mennyiségű keménylombos tűzifát átvettem.

Dátum, ............. év ........................... hó ...... nap

    ……………………………………..         ……………………………………………

      átadó                                                                  átvevő